Vedtægter for Skjern Handelsforening

Holger Danske.jpg

§1 Foreningens navn og hjemsted

Foreningens navn er Skjern Handelsforening, der er stiftet den 21. februar 1919.

Foreningens hjemsted er Skjern.

Foreningens adresse er formandens.

§2 Formål

Foreningens formål er:

 1. At virke til fremme af handel, industri og dermed forbundne erhverv samt at varetage medlemmernes interesser og rettigheder.
 2. At øge kendskabet til Skjern som en dynamisk handelsby.
 3. At administrere de foreningen underlagte legater, fonde og regnskaber.

§3 Foreningens medlemmer

Adgang til at søge optagelse som medlem af foreningen har:

 1. Enhver handels- og/eller erhvervsvirksomhed, der kan tilslutte sig og ønsker at fremme foreningens formål.
 2. Anmodning om optagelse rettes til bestyrelsens formand. Optagelse finder sted, når bestyrelsens flertal stemmer herfor.

§4 Udmeldelse

Udmeldelse af foreningen sker ved skriftlig henvendelse til bestyrelsens formand. Der betales fuldt kontingent for det år, hvori udmeldelsen sker. Ved forretningsophør skal der dog alene erlægges en forholdsmæssig del af kontingentet svarende til 3 måneders kontingent efter forretningsophør. Har et medlem pådraget sig kontingent restance, udelukkes medlemmet af foreningen og kan ikke optages på ny, førend restancen er betalt.

Anser bestyrelsen eller medlemmerne der for fornødent at ekskludere et medlem kan dette ske, når eksklusionen er besluttet på en generalforsamling med 2/3-deles flertal af de afgivne stemmer.

§5 Kontingent

Kontingentet fastsættes for hvert regnskabsår af generalforsamlingen efter bestyrelsens indstilling og indbetales til foreningen gennem foreningens pengeinstitut hver den første i måneden.

Foreningens kontingentsatser kan opdeles i flere grupper. Bestyrelsen bestemmer til hvilken gruppe det enkelte medlem skal henføres.

Regulering af denne gruppering foretages én gang årligt på den ordinære generalforsamling efter bestyrelsens indstilling.

Nye medlemmer betaler det af bestyrelsen fastsatte kontingent i det indeværende regnskabsår.

Det af generalforsamlingen vedtagne kontingent tillægges moms, idet foreningen er momsregistreret.

§6 Passive medlemmer

Medlemmer som ikke mere er aktive erhvervsdrivende kan efter anmodning til bestyrelsen blive passive medlemmer. Sådanne medlemmer har ingen stemmeret på foreningens møder. De erlægger et årligt kontingent, der fastsættes af generalforsamlingen efter bestyrelsens indstilling.

Efter forslag fra bestyrelsen kan medlemmer udnævnes til passivmedlemmer/æresmedlemmer.

§7 Foreningens ledelse

Foreningens anliggender varetages af en bestyrelse på 7 medlemmer, hvoraf 5 medlemmer vælges af generalforsamlingen. De generalforsamlingsvalgte medlemmer vælges for 2 år ad gangen. Herudover udpeger de 5 generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer yderligere 1 medlem, der har til sæde i aktivitetsudvalget og 1 medlem uden for handelsforeningen. Disse medlemmer udpeges for 1 år ad gangen.

Af de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer afgår disse skiftevis hvert andet år med henholdsvis 2 og 3 medlemmer.

Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen vælger af sin midte: formand, næstformand, sekretær og kasserer.

Der vælges vælges 2 suppleanter til bestyrelsen, de vælges for 1 år.

Foreningens regnskaber revideres af en ”godkendt revisor”, der vælges af generalforsamlingen. Revisor fungerer indtil generalforsamlingen vælger en anden.

Endvidere vælger generalforsamlingen medlemmer til udvalg, foreninger og lignende, hvor handelsforeningen er anmodet at lade sig repræsentere.

Bestyrelsen varetager foreningens tarv udadtil og indadtil. Det påhviler bestyrelsen at påse, at bogføring sker betryggende.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden finder det fornødent, eller når 3 bestyrelsesmedlemmer kræver det. Indkaldelse finder sted skriftligt med angivelse af dagsorden. Over bestyrelsesmøderne føres et beslutningsreferat, som underskrives af formanden eller næstformanden og referenten. Bestyrelsen træffer beslutning ved simpel stemmeflerhed. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når minimum 4 bestyrelsesmedlemmer er til stede. Ved stemmelighed er formandens eller den fungerende formands stemme udslagsgivende. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Bestyrelsen nedsætter et aktivitetsudvalg bestående af mindst 4 medlemmer.

§8 Foreningens daglige drift

Enhver henvendelse til foreningen modtages af formanden, der lader den cirkulere blandt bestyrelsens medlemmer.

Formanden udfører de af bestyrelsen trufne beslutninger og udfærdiger med bistand fra sekretæren alle på møderne vedtagne skrivelser, erklæringer og bemærkninger fra foreningen. Sekretæren fører nøjagtig journal over de til foreningen indkomne skrivelser, såvel som over forhandlingerne på foreningsmøder, der ledes af formanden. I hans fravær af et andet medlem af bestyrelsen. Af foreningens midler kan der til den daglige drift disponeres af kassereren alene. Herudover kan der kun disponeres af formanden og kassereren i forening efter en flertalsafgørelse i bestyrelsen.

Ved optagelse af lån samt afhændelse og pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse efter en generalforsamlings godkendelse.

§9 Hæftelse

Foreningen er en kontingentforening og hæfter alene med sin formue. Ingen af foreningens medlemmer hæfter for andet og mere end sit kontingent.

§10 Regnskaber/Regnskabsår

Kassereren foranlediger medlemskontingentet opkrævet og fører en nøjagtig medlemsliste. Kassereren fører nøjagtigt regnskab over foreningens indtægter og udgifter samt affatter årsregnskaberne såvel for foreningen som for de foreningen underlagte legater, fonde og regnskaber.

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Årsregnskaberne med bilag skal af kassereren afleveres så betids, at revisorerne har dette til revision i mindst 10 dage før generalforsamlingen.

§11 Revisorer

Revisorerne gennemgår de aflagte regnskaber med bilagene og statusoversigterne samt leverer regnskaberne med mulige bemærkninger til formanden inden generalforsamlingen. Formanden foranlediger regnskabet underskrevet af bestyrelsen.

§12 Generalforsamlingen

Selskabets øverste myndighed er generalforsamlingen. Den ordinære generalforsamling afholdes inden den 1. april. Bekendtgørelse herom sker skriftligt eller ved annonce i de lokale blade senest 14 dage før generalforsamlingen. Bekendtgørelsen skal indeholde en kortfattet meddelelse om de vigtigste sager, der skal forhandles, navnlig de sager, der kræver afstemning. På generalforsamlingen fremlægges og foretages:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
 3. Kassereren fremlægger til generalforsamlingens godkendelse årsregnskabet for foreningen samt regnskaberne for de foreningen underlagte legater, fonds og regnskaber med revisionens bemærkninger
 4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år efter bestyrelsens indstilling
 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
 6. Valg af suppleanter
 7. Eventuelt valg af revisor
 8. Valg af medlemmer til udvalg, foreninger og lignende
 9. Eventuelt

Emner, der ønskes drøftet af generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

§13 Stemmeafgivning

Alle afstemninger både ved generalforsamlingen og ved de ordinære og ekstraordinære møder sker ved:

 1. Håndsoprækning eller
 2. Stemmesedler

Efter mødeleders/dirigentens beslutning. Skriftlig afstemning skal finde sted, hvis 1 medlem forlanger det.

Der kan afgives stemme ved fuldmagt, dog max. 2 fuldmagter pr. medlem. Simpel stemmeflerhed gør udslaget, hvor ikke andet er bestemt i disse love.

§14 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med 14 dages varsel til en hvilken som helst tid som bestyrelsen beslutter, eller når mindst 10 medlemmer skriftligt for formanden fremsætter begæring herom med angivelse af forhandlingsemner. Bekendtgørelse med kort angivelse af forhandlingsemnerne sker skriftlig eller ved annonce i de lokale blade.

§15 Vedtagelse af ændringer

Forslag til ændringer eller tilføjelser til disse love forelægges en generalforsamling. Til vedtagelse fordres, at mindst 1/3-del af alle medlemmer møder og afgiver stemmer, og at ¾-dele af de afgivne stemmer er for forslaget. Er der ved denne generalforsamling ikke mødt tilstrækkeligt mange medlemmer, kan forslaget vedtages ved en efterfølgende generalforsamling, hvortil der indkaldes med mindst 14 dages varsel, og da ved simpelt flertal, uanset de mødte medlemmers antal.

§16 Opløsning

Foreningens opløsning kan kun finde sted på en dertil særlig indvarslet generalforsamling, hvor ¾-dele af medlemmerne er mødt og ¾-dele af disse stemmer for opløsningen.

Er der ikke mødt tilstrækkeligt mange medlemmer, indkaldes ved ny bekendtgørelse efter punkt 14 en ekstraordinær generalforsamling, hvor der tages beslutning af de mødte medlemmer med samme kvalificerede majoritet.

Opløses foreningen, anvendes foreningens midler i overensstemmelse med generalforsamlingens beslutning så vidt mulig i overensstemmelse med foreningens formål.

§17 Vedtagelse

*Nærværende vedtægter er vedtaget på generalforsamlingen den 16. maj 2000 og træder i kraft samme dato. Tidligere love og vedtægter for Skjern Handelsforening ophæves samtidig hermed.

*Ovenfor anførte vedtægter er renskrevet i fortsættelse af den ordinære generalforsamling den 23. februar 2016, hvor der blev vedtaget en ændring af vedtægternes punkt 12: tidspunkt for den ordinære generalforsamling.

*Ovenfor anførte vedtægter er ændret på den ordinære generalforsamling den 22. juni 2020,idet det er ønsket, at foreningens regnskaber revideres af én ”godkendt revisor”, der fungerer indtil en anden vælges.

 

Se bestyrelsen og referat af seneste generalforsamling her. 

 

Køb gavekort

Ét gavekort der kan benyttes i Skjern og Tarm.
Mange muligheder for modtageren med +60 indløsningsmuligheder.

Gavekortet udstedes hos:

SPORT 24 - Bredgade 66 - Skjern 

Dansk - Centervej 5 - Tarm

Dagli'Brugsen - Torvegade 99 - Tarm

Online - Her

Køb gavebevis

Ringkøbing Fjord Handelsråd

Ringkobing_Fjord_Handelsraad.jpg

Sociale medier

QR koder.png